2.6 m/s, 0 kW

Agenda 2030

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Dessa mål syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Vad har nu detta med grafisk produktion att göra? Jo, som beställare och producent av grafiskt material kan du bidra till målen i Agenda 2030 på flera sätt. Hållbarhet handlar ju som bekant inte bara om miljö, utan också hur produkterna vi använder påverkar människor och samhällen under sin livscykel – från råvara till produktion och återvunnet material.

Så här kan grafisk produktion bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Låt oss titta på ett konkret exempel, närmare bestämt vår egen verksamhet i By Wind, en av Sveriges största grafiska producenter. Vi har identifierat de mål som är relevanta för den grafiska industrin tillsammans med branschorganisationen GFF och utvecklat olika verktyg för att uppfylla målen.

Mål 3

God hälsa och välbefinnande
By Wind har kollektivavtal och följer svensk arbetsmiljölagstiftning. Vi använder produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt och följer säkerhetsrutiner för kemikaliehantering. Alla medarbetare erbjuds friskvårdspeng för att hålla en god hälsa.

Mål 4

God utbildning
För att säkerställa vår yrkeskompetens och konkurrenskraft inom grafisk produktion har vi utvecklat rutiner och program för kompetensförsörjning. Våra medarbetare genomgår fortlöpande utbildningar i samarbete med branschorganisationen GFF, Grafiska Företagens Förbund.

Mål 5

Jämställdhet
By Wind har en jämställdhetsplan och en policy som innebär att vi systematiskt arbetar för att motverka diskriminering genom bland annat lönekartläggningar.

Mål 6

Rent vatten
För att minska användningen av vatten har By Wind bland annat investerat i ny vattenfri teknik för framställning av plåtar. Förorenat vatten från övrig produktion skickas för destruktion vid Tekniska Verken i Linköping.

Mål 8

Anständiga arbetsvillkor
Verksamhetssystemet hos By Wind säkerställer att vi och våra svenska underleverantörer följer arbetsrättsliga villkor. Vår verksamhet är Svanencertifierad, en garanti för att råvaran i det papper som vi använder kan spåras och att produktionen sker på ett hållbart sätt, såväl socialt som miljömässigt. Vi bidrar tillsammans med våra kunder och underleverantörer till ekonomisk tillväxt i samhället.

Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion
By Wind verkar aktivt för att minska förbrukningen av resurser och minimera miljöpåverkan över hela värdekedjan från råvara till återvunnen produkt.
Cirka 90 procent av allt papper vi trycker återvinns och all den el vi använder kommer från egenproducerad vindkraft.

Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna
Energieffektivisering är en nyckel för att minska klimatavtrycket, såväl i vår egen produktion som när det gäller utvinning av råvaror, transporter och återvinning. Genom beräkningsprogrammet ClimateCalc identifierar vi de mest klimatbelastande aktiviteterna under produktens livscykel för att ständigt hitta bättre och klimatsmartare alternativ. Flera av våra underleverantörer använder ursprungsmärkt el som produceras i våra vindkraftverk.

Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald
De råvaror vi använder kommer från hållbar utvinning och produceras med lägsta möjliga miljöpåverkan. Som grafisk producent kan vi göra skillnad genom att främja spårbarhetscertifierade råvaror och ställa hårdare krav på våra leverantörer. Vi strävar också efter en ökad användning av återvunnen råvara.

Mål 16

Fredliga och inkluderande samhällen
Hela vår värdekedja ska vara fri från mutor och korruption. Det innebär att vi ställer krav på våra underleverantörer och upprättar rutiner för hur vi jobbar tillsammans. Vi trycker heller inte material som sprider hat, rasism eller uppmuntrar till våld.

Mål 17

Genomförande och partnerskap
Att förverkliga målen om en hållbar utveckling kräver samverkan mellan många olika parter. By Wind utbyter ständigt idéer och erfarenheter med andra aktörer för att verka för en mer hållbar produktion och hantering av grafiskt material. Vi är en aktiv medlem i Grafiska Företagens Förbund, GFF, och har tagit initiativ till att sprida kunskap och bidra till en hållbar utveckling inom grafisk produktion.

Kontakta oss