2.6 m/s, 0 kW

ClimateCalc

Vi vill göra ett miljövänligare avtryck!

Mycket i vår omvärld handlar med all rätt om vår miljö. Just därför känns det extra bra att vi är certifierad enligt ClimateCalc. Det betyder framför allt att vi har kontroll på och kan redovisa vårt koldioxidavtryck (råvaror, kemikalier, el, värme och frakter).

Spelar det någon roll för dig?

När du vill ha hjälp med en offert eller produktion av en trycksak hos oss kan vi göra en beräkning på trycksakens klimatpåverkan. Så snart du vet vilken specifikation och upplaga din produkt skall ha samt vart den skall fraktas kan vi göra en beräkning som sedan verifieras av ClimateCalc. Resultatet blir en rapport med kalkylerad klimatbelastning enligt den europeiska grafiska standarden, fastställd av Intergraf.

Vad är ClimateCalc?

ClimateCalc är utvecklat för att ge exakt information om den specifika grafiska produktens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Köparen av trycksaker och det grafiska företaget är beroende av denna information för att göra en  insats för att minimera klimatpåverkan inför eventuell neutralisering eller kompensation.

För att beräkna klimatpåverkan för en specifik grafisk produkt krävs data som representerar de specifika råvarorna som ingår i trycksaksproduktionen och data som representerar det grafiska företaget som producerar trycksaken. ClimateCalc tillhandahåller ett sådant beräkningsunderlag.

ISO 14064-1 och ISO 16759

Beräkningsverktyget ClimateCalc uppfyller ISO 14064-1. Denna ISO-norm definierar hur man beräknar och rapporterar utsläpp av växthusgaser på företagsnivå. Efterlevnaden har verifierats av SGS, ett internationellt rekommenderat företag inom granskning, verifiering, testning och certifiering.

Beräkningsverktyget ClimateCalc följer ISO 16759. Denna ISO-norm definierar hur man beräknar utsläpp av växthusgaser avseende grafiska produkter. Efterlevnaden har verifierats av SGS, ett internationellt rekommenderat företag inom granskning, verifiering, testning och certifiering.

The Green House Gas Protocol

ClimateCalc har sammanställts enligt riktlinjerna i den internationella standarden, The Green House Gas Protocol (GHG Protocol), som publiceras av World Business Council for Sustainable Development och World Resources Institute. Standarden är tillgänglig på www.ghgprotocol.org. Enligt GHG-protokollet ska utsläppen av växthusgaser delas in i tre scope:

  1. Direkta utsläpp av växthusgaser från företaget genom till exempel förbränning av olja eller gas i egna pannor eller fordon.
  2. Indirekta utsläpp av växthusgaser från produktion av köpt energi såsom el och fjärrvärme.
  3. Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser från till exempel produktion av råvaror, köpta transporttjänster och den anställdes pendling till och från jobbet.

Data och referenser

Företagsdata
Företagets egna uppgifter om energi­förbrukning, bränsle, råmaterial, under­råvaror, transport­tjänster och avfalls­produktion är grunden för koldioxidkontot och för alla produkt­beräkningar. Företagets uppgifter verifieras av certifierade revisorer som representerar ClimateCalc.

Standarddata för grafisk råvara
Utsläpps­faktorerna för grafisk råvara baseras på den bästa kunskapen som finns inom både publicerad livscykelanalys-forskning och olika utvecklings­projekt som genomförs inom den grafiska industrin. Utsläpps­faktorer för t.ex. tryckfärg, lack, tryckplåtar, rengörings­medel etc. utvecklas främst på grundval av tydligt definierade modeller för den specifika råvaran med hjälp av data från Ecoinvent-databasen. Det danska tekniska universitetet har bidragit med såväl data som definition av modeller relaterade till grafiska råvaror, bland annat baserade på projektet ”Miljömärkning av tryckt material – del II”.

Standarddata för energi och bränsle
De flesta uppgifterna för bränsle- och energi­förbrukning kommer från Ecoinvent-databasen och från UNFCCC (FN: s ramkonvention om klimat­förändring). Utsläpps­faktorerna för elförbrukning och bränsle­förbränning är land­specifika, medan utsläpps­faktorer relaterade till bränsle­produktion och inköp av transport­tjänster är den genom­snittliga uppgiften för Europa. Universitetet i Aalborg har bidragit med data för energi och bränsle.

Data för papper
Syftet med ClimateCalc är att tillhanda­hålla exakt information om koldioxid­påverkan av den specifika grafiska produkten sett i ett livscykel­perspektiv. Eftersom produktionen av papper representerar 50 – 70% av den grafiska produktens totala koldioxid­påverkan är det viktigt att involvera data som representerar de specifika pappers­kvaliteterna i koldioxid­beräkningen. Trycksaks­köparen kan minimera koldioxid­påverkan genom att använda data för de specifika pappers­kvaliteterna.

ClimateCalc använder huvudsakligen data för specifika pappers­kvaliteter baserade främst på CEPI-Ten-Toes-metoden (www.cepi.org), och Paper-Profile-metoden (www.paperprofile.com) där utsläppsfaktorer för el för det land där papperet produceras beräknas.

Kontakta oss